Algemene voorwaarden2016-11-30T13:21:38+00:00

Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be.

Het plaatsen van een bestelling op de website van Trappelend Geheim leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Trappelend Geheim behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Trappelend Geheim”: de website van de eenmanszaak Caroline Van de Veire waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten op www.trappelendgeheim.be.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website op www.trappelendgeheim.be.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Trappelend Geheim en de klant van de internetwinkel “www.trappelendgeheim.be” met betrekking tot de producten die worden aangeboden deze webwinkel.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Trappelend Geheim die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

3. Bedrijfsgegevens

Trappelend Geheim

Caroline Van de Veire

Oostmolenstraat 150

9880 Aalter

09/334.66.57. – 0496/05.87.38.

info@trappelendgeheim.be

www.trappelendgeheim.be

Handelsregisternr: 0636.745.117.

Trappelend Geheim valt onder de Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Trappelend Geheim komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Trappelend Geheim hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Trappelend Geheim behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht.
5. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn vrijgesteld van  BTW; Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Trappelend Geheim behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

6. Betalingen

Online betalingen kunnen gebeuren via: kredietkaart, Belfius Direct Net, Ideal, Sofort Banking of via de Bancontact betaalknop.

U kan ook kiezen voor betalen met overschrijving met betaling uiterlijk 14 dagen na ontvangst van producten.

Trappelend geheim blijft eigenaar van de producten tot de datum waarop de betaling werd voltrokken. Bij een niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50 euro en met een nalatigheidsinterest van 10% per jaar.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Trappelend geheim kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De klant dient dit bedrag uiterlijk te betalen ten laatste 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De factuur wordt met de producten mee geleverd.

Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

Trappelend Geheim

Caroline Van de Veire

Oostmolenstraat 150

9880 Aalter

IBAN: BE91 8900 2434 1876

BIC: VDSPBE91

Gelieve Uw bestelnummer en naam van facturatie op te geven als mededeling.

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Trappelend Geheim bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

7. Levering en leveringstijd

Trappelend Geheim streeft ernaar elke bestelling binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van bestelling te leveren. In uitzondering zijn de producten waar een verschillende levertermijn werd opgegeven bij bestelling. Deze worden steeds bij het product vermeld op de website op www.trappelendgeheim.be

Deze levertermijnen gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Afhalen van een bestelling is mogelijk voor bestellingen uit België. De klant wordt via mail op de hoogte gebracht wanneer de bestelling klaar is. De afhaling gebeurt steeds op afspraak.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Trappelend Geheim binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Trappelend Geheim van de klant doorgekregen heeft.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Trappelend Geheim kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Trappelend Geheim kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor fouten gemaakt door de leverancier.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

8. Verzendkosten

In België:

Voor de gemeente Aalter met postcode 9880, de randgemeentes met dezelfde postcode en Bellem met postcode 9881, wordt elke levering gratis aangeboden.

Voor alle andere gebieden binnen België:

Totaal aankoopbedrag van minder dan €75.00 : leveringskosten = €7.00

Totaal aankoopbedrag van gelijk aan of meer dan €75.00 : leveringskosten = Gratis

In Nederland:

Totaal aankoopbedrag van minder dan €150.00 : leveringskosten = €13.00

Totaal aankoopbedrag van gelijk aan of meer dan €150.00 : leveringskosten = Gratis

Verzendingen buiten België of Nederland kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Trappelend Geheim

9. Verzaking of herroepingsrecht

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Trappelend Geheim binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Trappelend Geheim

Caroline Van de Veire

Oostmolenstraat 150

9880 Aalter

Belgie

Bij terugzending voegt U het standaard Europese formulier, ofwel het herroepingsformulier genoemd op de website, ingevuld en ondertekend mee.

Het formulier werd U meegestuurd in bijlage bij de bevestigingsmail van Uw bestelling.

U vindt het formulier ook op onze website waar U het kan downloaden:

www.trappelendgeheim.be/alles-over-uw-bestelling/

10. Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

Hieronder horen niet de fouten eventueel gemaakt bij het personaliseren van de producten. Fouten gemaakt door de klant bij het opgeven van tekst, kleur of andere zaken, kunnen niet te laste gelegd worden bij Trappelend Geheim. Alle zaken op maat gemaakt voor de klant worden opgesomd in de bevestigingsmail en kunnen ten laatste tot 24u na bestelling gewijzigd worden. U kan fouten steeds melden via info@trappelendgeheim.be

Het recht op garantie wegens fouten in fabricage vervalt na 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten.

11. Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen en geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@trappelendgeheim.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

12. Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Trappelend Geheim zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel Belgische rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Trappelend geheim zijn onderworpen aan het Belgisch recht.